Regulamin

§1

Zakres obowiązywania

1.Niniejszy Regulamin Egzaminów dotyczy osób przystępujących do egzaminów telc. 

2.    Obowiązuje on podczas przeprowadzania wszystkich egzaminów prowadzących do uzyskania certyfikatu, niezależnie od sposobu ich przeprowadzenia, tj. w formie papierowej lub w postaci całkowicie lub częściowo cyfrowej.

§2

Cel egzaminu 

1.    Celem egzaminu telc jest poświadczenie kompetencji zdającego w sposób rzetelny i wiążący . 

2.    telc gGmbH może wystawić protokół wyników osoby przystępującej do egzaminu tylko wtedy,  
gdy można udowodnić, że zdający napisał egzamin indywidualnie, niezależnie i bez użycia wszelkich nieautoryzowanych pomocy.

§3

Rejestracja na Egzamin 

1.    Potencjalni zdający muszą zarejestrować się w centrum egzaminacyjnym telc na dany egzamin. Centrum Egzaminacyjne jest instytucją edukacyjną, która posiada licencję telc gGmbH umożliwiającą zaoferowanie i przeprowadzanie egzaminów telc. 

2.    Rejestrując się na egzamin i otrzymując niniejszy Regulamin Egzaminów, zdający zobowiązuje się do przestrzegania jego warunków. Zdający zgadza się, że wybrane centrum może przekazać dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia i oceny egzaminu do telc gGmbH i że telc gGmbH może przetwarzać te dane w tym celu. W zależności od egzaminu, dane osobowe mogą obejmować nagranie egzaminu ustnego. 

3.     Każde centrum egzaminacyjne ma prawo decydować o warunkach rejestracji na egzamin telc, opłatach za egzamin oraz innych warunkach. 

4.    Jeżeli dana sytuacja wymaga zastosowania indywidualnych warunków podczas egzaminu telc, zastosowanie mają specjalne wytyczne. 

§4  

Procedura egzaminacyjna 

1.    Strukturę i zakres czasowy egzaminu określają wiążąco egzaminy próbne wydawane przez telc gGmbH dla danego egzaminu. 

2.    Przed rozpoczęciem egzaminu zdający muszą przedstawić ważny, oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

3.    W danym terminie, o którym wcześniej zawiadomiono zdających, osoba nadzorująca oficjalnie ogłasza rozpoczęcie egzaminu. Osoby przystępujące do egzaminu, które przybędą po jego oficjalnym rozpoczęciu, są wykluczone z egzaminu. Egzamin pisemny kończy się, gdy osoba nadzorująca poinformuje zdających, że mogą opuścić salę egzaminacyjną. 

4.    Egzamin ustny rozpoczyna się z chwilą wejścia zdających do poczekalni, a kończy się,  
gdy egzaminator poinformuje zdających, że mogą opuścić salę egzaminacyjną. 

5.    Jeżeli egzamin ma formę papierową, zdający wpisują wszystkie odpowiedzi na arkuszu odpowiedzi. Odpowiedzi zapisane w książeczce testowej lub na papierze do notatek (brudnopisie) nie będą oceniane. W przypadku egzaminu cyfrowego, odpowiedzi muszą być wprowadzone do programu egzaminacyjnego. 

6.    Zdający nie mogą zakłócać egzaminu. Muszą przestrzegać instrukcji , które są przekazywane przez koordynatorów centrum egzaminacyjnego, osoby nadzorujące i egzaminatorów. Rozumie się przez to utrudnianie procesu testowania umiejętności i wiedzy innych osób przystępujących do egzaminu,  
na przykład poprzez ciągłe kierowanie zapytań do osoby nadzorującej lub odmowę wręczenia arkusza odpowiedzi. Jeżeli przebieg egzaminu jest zakłócony ww. zachowaniem, może to skutkować wykluczeniem sprawcy z egzaminu natychmiast lub z mocą wsteczną częściowo lub całkowicie.

§5  

Niedozwolone pomoce 

1.    Zdający mogą wnosić do sali egzaminacyjnej ołówki, długopisy, temperówki i gumki. Napoje są tylko dozwolone w przezroczystych butelkach bez etykiet. Dozwolone są również artykuły higieny osobistej, takie jak chusteczki higieniczne. 

2.    Zaleca się, aby zdający nie wnosili do ośrodka egzaminacyjnego żadnych dodatkowych przedmiotów. Kurtki, torby, telefony komórkowe, zegarki na rękę i wszelkie przedmioty inne niż wymienione w § 5.1 należy oddać przed rozpoczęciem egzaminu. 

3.    Przedmioty inne niż wymienione w § 5.1 są uznawane jako pomoce nieautoryzowane. Przystępujący do egzaminu nie mogą mieć niedozwolonych pomocy przy sobie na żadnym etapie trwania egzaminu. Niedozwolone pomoce obejmują m.in. (ale nie wyłącznie): 

 • słowniki i podręczniki oraz notatki osobiste (np. przykładowe odpowiedzi, notatki z lekcji).
 • urządzenia, które mogą zapisywać, wyświetlać lub przesyłać informacje i/lub które mogą być podłączone do Internetu (np. telefony komórkowe, inne urządzenia, takie jak inteligentne zegarki (smartwatch) lub okulary, które mogą nagrywać, odtwarzać i wysyłać lub odbierać dane przez Internet itp.), niezależnie od tego, czy urządzenia te wyświetlają takie informacje w momencie kontroli.

4.    Notatki, wykresy lub przedmioty mogą być dozwolone tylko jako pomoce, jeśli temat/prezentacja  
do egzaminu ustnego ma być przygotowana wcześniej (w domu). Jest to opisane w odpowiednim egzaminie przykładowym. 

 

§6

Oszustwa/Ściąganie

1.    Zdający nie mogą ściągać podczas egzaminu. Oszukiwanie lub próba oszustwa prowadzi  
do wykluczenia z egzaminu. 

W takim przypadku żadna część egzaminu osoby zdającej nie będzie oceniana i nie otrzyma ona żadnych informacji o wynikach. W poważnych przypadkach oszustwa/ściągania lub próby oszustwa centrum egzaminacyjne oraz telc gGmbH mają prawo wykluczenia osoby badanej z przyszłych egzaminów. W poważnych przypadkach zostaną podjęte kroki prawne. 

2.    Oszukiwanie/Ściąganie definiuje się w następujący sposób: zdający udają, że wykonują zadanie egzaminacyjne indywidualne i niezależnie, ale w rzeczywistości uzyskują nieuczciwą pomoc lub użyli nieautoryzowanych środków wsparcia. Nie tylko próba poprawy wyników własnego testu, ale także próba wsparcia lub poprawienia wyników egzaminacyjnych innej osoby traktuje się jako oszustwo. Dotyczy to również wspierania lub umożliwiania innej osobie oszukiwania/ściągania. 

3.    Dowodem nadużyć mogą być sytuacje, kiedy przystępujący do egzaminu: 

 •         wnoszą do sali egzaminacyjnej nieautoryzowane pomoce (opisane w § 5).
 •         próbują kontaktować się lub konsultować z innymi zdającymi podczas egzaminu, chyba 

że egzaminator wyraźnie prosi ich o to w trakcie egzaminu ustnego. 

 •         są w zmowie z innymi zdającymi, w wyniku czego w znacznej części wyników egzaminu nie można już rozróżniać indywidualnej pracy. Jeśli na arkuszach odpowiedzi są widoczne podobieństwa kilku osób zdających, będzie to traktowane jako dowód oszustwa, nawet jeśli konsultowanie się, czy komunikowanie podczas egzaminu nie zostały udowodnione. Jeśli 60% błędnych odpowiedzi będzie identycznych, będzie to automatycznie uznane za oszustwo.
 •         oddają odpowiedzi, które pasują do poprawnych odpowiedzi (w obiektywnie oznaczonych zadaniach) lub przykładowych odpowiedzi (w subiektywnie oznaczonych zadaniach) w znacznym stopniu, co zazwyczaj można wytłumaczyć jedynie jako ściąganie.
 •         wykorzystują przykładowe teksty w zadaniach pisemnych w taki sposób, aby nie było dostrzegalne ich niesamodzielne wykonanie (plagiat). Ta zasada obowiązuje również w przypadku drobnych zmian dokonywanych w dłuższych ustępach. W takich przypadkach praca pisemna zdającego nie może zostać oceniona i otrzymuje najniższą możliwą liczbę punktów (zero punktów). Poważne przypadki plagiatu zostaną uznane jako wykroczenie.
 •         kradną, usuwają, zapisują lub fotografują, upubliczniają lub udostępniają innym w jakikolwiek sposób poufne materiały egzaminacyjne, papierowe lub cyfrowe. Filmowanie lub nagrywanie zadań
  do słuchania ze zrozumieniem lub egzaminów ustnych jest również zabronione.
 •          przyjmują fałszywą tożsamość lub pozwalają na przyjęcie fałszywej tożsamości przez inną osobę.
 •         grożą lub próbują przekupić osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu lub innych kandydatów.
 •         używają lub próbują używać urządzenia dostarczonego do przeprowadzenia egzaminu cyfrowego (w całości lub częściowo) w celach innych niż egzamin.

4.    Próba oszustwa będzie traktowana tak samo, jak faktyczne ściąganie/oszustwo. Zdający ma prawo udowodnić, że nie oszukiwał, ani nie próbował oszukiwać. 

5.    Jeśli oszustwo lub usiłowanie oszustwa zostanie wykryte w dowolnym momencie podczas przebiegu egzaminu, także podczas oceniania kandydata, ostateczna decyzja dotycząca wykroczenia należy do telc gGmbH. telc gGmbH może ukarać zdającego za oszustwo, nawet jeśli podczas sesji egzaminacyjnej nie wzbudził on podejrzeń. telc gGmbH może opierać się na protokole egzaminacyjnym, pisemnych sprawozdaniach osób nadzorujących, oraz dowodów z egzaminu. Rozbieżności, które stają zostaną uwidocznione dopiero przy ocenie testu zdającego – po egzaminie, mogą również prowadzić do wykrycia nadużyć. telc gGmbH zawsze będzie uwzględniać interesy osoby zdającej. 

 1. Jeśli można udowodnić, że osoby przystępujące do egzaminu wspólnie korzystały
  z nieautoryzowanych pomocy lub że wszyscy kandydaci mieli możliwość skorzystania z istniejącej nieautoryzowanej pomocy, telc gGmbH może orzec, że cały egzamin nie będzie oceniany.
 2. Jeżeli certyfikat zostanie przedstawiony zwierzchnikom lub instytucji jako potwierdzenie biegłości językowej, a uzasadnione wątpliwości powstaną, co do tego, czy certyfikat został wydany zgodnie
  z prawem, można w tym momencie zgłosić wykroczenie.

§ 7

Wyniki Egzaminu

1.    Zdający, który pomyślnie zdał egzamin telc, otrzymuje certyfikat. Egzaminowany, który nie zdał egzaminu otrzymuje kartę wyników. Na certyfikacie nie ma okresu ważności. Jeśli dana osoba przedstawia starszy certyfikat w danej instytucji, jest ona odpowiedzialna za podjęcie decyzji, czy jest on nadal ważny dla określonych celów. 

2.    Zdający mogą powtarzać cały egzamin tyle razy, ile chcą. Wyniki wszystkich egzaminów są ważne, nawet jeśli egzamin zostanie zdany ponownie. 

3.    Egzaminy telc zdaje się z reguły ze wszystkich części. Zdający, którzy nie zdali egzaminu telc częściowo mogą (w przypadku niektórych egzaminów) powtórzyć jego część w późniejszym terminie.  
W tej sytuacji zdający może otrzymać zaliczenie części już zdanej. Egzamin ustny lub pisemny można powtórzyć w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania wyników z pierwszego podejścia do egzaminu. Pojedyncze elementy egzaminu nie mogą zostać powtórzone. Zalicza się tylko te wyniki egzaminów, które zostały uzyskane jako ostatnie. Jeśli osoba przystępująca do egzaminu chce ubiegać się  
o częściowe jego zaliczenie, centrum egzaminacyjne musi zostać o tym powiadomione podczas rejestracji na egzamin. Egzamin poprawkowy jest opłacany w całości. 

4.    telc gGmbH archiwizuje przez okres czterech miesięcy materiały egzaminacyjne istotne  
dla ustalenia wyników, licząc od momentu powiadomienia o wynikach (data wystawienia certyfikatu  
lub karty wyników). 

5.    Wyniki egzaminów telc są archiwizowane cyfrowo przez dziesięć lat. W tym okresie osoby, które przystąpiły do egzaminu mogą poprosić o wydanie drugiego certyfikatu lub arkusza wyników za opłatą Ten nowy dokument jest oznaczony jako „Duplikat”. O duplikaty należy wystąpić bezpośrednio do telc gGmbH. Jeśli osoby trzecie zgłoszą taki wniosek, posiadacz certyfikatu musi wyrazić pisemną zgodę. 

6.    W przypadku zmiany nazwiska zdający może poprosić o wydanie duplikatu certyfikatu wystawionego na nowe nazwisko za opłatą (patrz Załącznik 2: Opłaty i terminy). Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz urzędowe poświadczenie zmiany nazwiska. Wniosek o wydanie duplikatu na podstawie zmiany nazwiska z powodu zawarcia małżeństwa  
lub rozwodu nie zostanie przyjęty. W takich przypadkach nazwisko, które była podane podczas egzaminu jest nadal prawnie wiążące.

§8

Odwołania, weryfikacja i przeglądnie wyników 

1.    Zdający może odwołać się od sposobu przeprowadzenia / efektów przebiegu egzaminu, jeżeli stanie się świadomym naruszenia obowiązującego Regulaminu Egzaminów telc. Należy podać powody złożenia wniosku. Fakt, że osoba przystępująca do egzaminu nie osiągnęła określonego wyniku  
na egzaminie, nie jest wystarczającym uzasadnieniem roszczenia. Decyzja o rozpatrzeniu roszczenia należy do telc gGmbH. 

2.    Zdający mogą za opłatą złożyć wniosek o weryfikację wyników egzaminu. Złożenie wniosku nie oznacza, że wnioskodawcy przysługuje prawo do zmiany wyników egzaminu wyłącznie  
na korzystniejsze, należy zauważyć, że możliwa jest również niższa ocena wyników egzaminu.  
W przypadku zmiany, skorygowany wynik jest nieodwołalnie ważny. Oryginał certyfikatu lub arkusza wyników należy odesłać do telc gGmbH, gdzie zostanie wystawiony nowy dokument ze zmienionymi wynikami i zwrócone zostaną koszty ponownej weryfikacji. 

3.    Odwołania i wnioski o weryfikację wyników można składać tylko raz w ciągu sześciu tygodni  
od poznania wyników egzaminu (data na certyfikacie lub karcie wyników) w formie pisemnej  
na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie telc www.telc.net. Jeśli strony trzecie złożą odwołanie lub złożą wniosek o ponowne rozpatrzenie w imieniu zdającego, muszą dostarczyć jego pisemną zgodę. 

4.    Zdający mogą złożyć wniosek o zapoznanie się z arkuszem odpowiedzi osobiście w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia o wynikach (data na certyfikacie telc lub arkuszu wyników). Inne osoby nie mogą być obecne podczas zapoznawania się z arkuszem. Kopiowanie, transkrypcja lub robienie zdjęć arkusza odpowiedzi są niedozwolone. telc gGmbH nie oferuje konsultacji. Zgłoszenie o osobisty przegląd arkusza należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej telc www.telc.net. 

 

 

Załącznik 1: Uznanie częściowych wyników 

Możliwe jest częściowe zaliczenia egzaminów ( tzn części pisemnej lub ustnej) 

 • na poziomie B1
 • na poziomie B2
 • na poziomie C1
 • na poziomie C2

 

 

Zaliczenie częściowe egzaminów nie jest możliwe: 

 • na poziomie A1
 • na poziomie A2
 • dla egzaminów dualnych utworzonych na dwóch poziomach (A2·B1, B1·B2, B2·C1)

Opłaty pobierane przez telc gGmbH 
przegląd wyników 
6 tygodni po wydaniu certyfikatu lub arkusza wyników 
€50 / 200zł  

 
Duplikat certyfikatu lub zmiana nazwiska 

 
10 lat po wydaniu certyfikatu lub arkusza wyników 

&1 
Postanowienia ogólneNiniejszy regulamin określa zasady udziału kursach oraz szkoleniach organizowanych przez naszą placówkę.


&2 
Definicje1.     
Kursy, szkolenia otwarte – szkolenia, na które może zapisać się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia. Kalendarz szkoleń publikowany jest na bieżąco w mediach społecznościowych,
na stronach zależnych placówki lub udostępniany na życzenie.


2.     
Kursy, szkolenia ograniczone – szkolenia, na które mogą zapisać się osoby o określonych kwalifikacjach nabytych na wcześniejszych szkoleniach.


3.      
Kursy, szkolenia dedykowane – zamknięte – szkolenia, które odbywają się według odrębnych ustaleń z klientem. Termin, program szkolenia, zakres czasowy jak i cena ustalane są indywidualnie dla każdego klienta.


4.     
Kursy, szkolenia zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany.


5.     
Kursy, szkolenia wyjazdowe – szkolenie w innym mieście niż Rybnik, do ceny szkolenia wyjazdowego mogą być doliczone inne koszty np. koszty dojazdu, zakwaterowania, itp.
Minimum 20 uczestników formy kształcenia.


6.     
Lista rezerwowa – lista osób,  która zawiera osoby, które zapisały się na kurs po zamknięciu listy uczestników danego kursu i które w przypadku rezygnacji jednego z uczestników automatycznie są zapisywane na jego miejsce.


7.     
Uczestnik – osoba, która zapisała się na listę danego szkolenia przed jej zamknięciem, przesłała poprawnie wypełnionyFormularz zgłoszenia uczestnictwa – online, mailem lub wypełniła go w formie elektronicznej, dokonała wpłaty zaliczki ( lub wpłaciła od razu całą kwotę za kurs), otrzymała potwierdzenie wpisania na listę uczestników oraz wniosła dopłatę ( w przypadku gdy wpłaciła zaliczkę).


8.     
Zgłoszenie – wypełnienie przez Zgłaszającego „Formularz zgłoszenia”.


9.     
Potwierdzenie – wiadomość email wysłana do Zgłaszającego na szkolenie, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia po otrzymaniu Zgłoszenia wraz  z wpłatą.


10.   
Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności
za szkolenie. Zgłaszający nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.


11.   
Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji mailem przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.


12.   
Zaliczka – jest to wpłata zaliczkowa,  która jest wymagana przy Zgłoszeniu uczestnictwa
w szkoleniu.  W sytuacji gdy szkolenie jest kilku stopniowe i opłaty są wnoszone przed każdym szkoleniem – Kategoria cenowa III – zaliczka jest rozliczana w ramach ostatniej wpłaty za ostatni stopień. Jest ona uwiarygodnieniem zapisu na szkolenie oraz gwarantuje przyjęcie na wybrane szkolenie w pierwszej kolejności. W przypadku odwołania szkolenia z przez Organizatora, jest ona zwracana.


13.   
Dopłata – jest to kwota, którą stanowi różnica pomiędzy ceną danego szkolenia a wartością wpłaconej zaliczki (100zł).                                                                             

           


CENA SZKOLENIA – ZALICZKA = WARTOŚĆ DOPŁATY

&3 
Warunki uczestnictwa w szkoleniu.

1.  Informacje o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:

         – Kalendarz  szkoleń.

         – Działań informacyjno – promocyjnych.&4 
Warunki płatności.1.     Wysokość opłaty za szkolenie otwarte lub ograniczone zgodne jest z obowiązującymi cenami
w placówce.

2.     Cena szkolenia otwartego lub ograniczonego nie obejmuje innych kosztów niż koszt szkolenia
a w szczególności nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

– Wpłata zaliczki powinna nastąpić  niezwłocznie po wysłaniu Formularzu zgłoszenia– jej wysokość jest każdorazowo podana w opisie szkolenia

 

                     CENA SZKOLENIA – ZALICZKA = WARTOŚĆ DOPŁATY

         

Wszystkie płatności dokonuje się na konto: 

BiS Groups sp z o.o
ul. Magnolii 25
44-200 Rybnik

Konto: 75 1140 2004 0000 3702 7997 2098

mBank

3.     W tytule przelewu należy wpisać kolejno: nr szkolenia, tytuł szkolenia (jeżeli się nie mieści, pierwsze 3 słowa), datę szkolenia,stopień w przypadku kursu 3-stopniowego, nazwisko uczestnika/ów
( szczególnie ważne jeżeli płatnikiem nie jest osoba szkoląca się ale np. szkoła) np. 
1.1-3, III-stopniowy kurs doskonal., 1-2.02.2016, Jan Kowalski, za 3 stopnie.

4.     Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

5.     Faktura zostanie wystawiona pierwszego dnia  kursu i przekazana przed rozpoczęciem szkolenia 
w tym samym dniu lub w inny sposób i innej dacie indywidualnie ustalonej.


&5
 
Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora1.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub odwołania szkolenia
w przypadku ilości ważnych Zgłoszeń poniżej ilości minimalnej oraz z innych powodów od niego niezależnych.

2.     Organizator, w przypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie niezwłocznie Zgłaszającego
na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres mailowy wskazany
w Zgłoszeniu.
3.     W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłacone zaliczki lub opłaty za szkolenie:

– zwrot wniesionej opłaty na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia decyzji,

– pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie, który odbędzie się w innym terminie

4 . Organizator, jeżeli będzie taka potrzeba, poinformuje odrębnym mailem o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.&6
 
Rezygnacja ze szkolenia i inne

1.     Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej – mail na adres biura zaznaczając w tytule REZYGNACJA oraz w treści podają szczegóły : imię i nazwisko, nr szkolenia, tytuł szkolenia datę szkolenia, przyczynę rezygnacji. W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w szkoleniu w  zależności
od terminu:


– 
do 31 dnia włącznie przed dniem rozpoczęcia kursu/szkolenia i przed ukończeniem naboru grupy na daną edycję – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu
na wskazany numer konta bankowego.  


– 
pomiędzy 30 a 9 dniem przed dniem rozpoczęcia kursu/szkolenia i przed ukończeniem naboru
na daną edycję
 – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości równej zaliczki. W przypadku ukończenia naboru naboru na daną edycję – Status – grupa zamknięta – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do pokrycia 70% ceny szkolenia.

– poniżej 8 dnia lub po zamknięciu naboru na daną edycję – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do pokrycia 85% ceny szkolenia.Nieobecność na szkoleniu ( bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika  z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.     

2.  W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpienia od naliczenia ww opłaty.

3.   W przypadku gdy szkolenie jest kilku stopniowe i opłaty są wnoszone przed każdym szkoleniem – zaliczka przepada jeżeli Uczestnik szkolenia przerwie szkolenie i nie ureguluje należności za któryś
ze stopni szkolenia.

4.    W przypadku gdy osoba, która ukończyła szkolenie i otrzymała Zaświadczenie, chciałaby otrzymać dodatkowy duplikat Zaświadczenia, powinna napisać prośbę w tej sprawie na adres biura podając  informacje: o jakie szkolenie chodzi, kiedy i gdzie odbywała szkolenie, adres
do wysyłki. Koszt wydania każdego duplikatu to 40 zł płatne na konto BiS min.4 dni przed wysłaniem duplikatu.

Skip to content