CENTRUM
EGZAMINACYJNE
RYBNIK

Kursy języka angielskiego przygotowujące do międzynarodowych egzaminów TELC A1/A2/B1/B2/C1/C2/ Egzaminy Dual B1/B2 & B2/C1 Kurs języka polskiego jako obcego przygotowujący do międzynarodowego egzaminu B1/B2

Informacja​

Nieoprocentowane pożyczki​

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

KAŻDEGO ROKU PONAD 60 OSÓB PRZYSTĘPUJE
DO EGZAMINU TELC Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Weź udział w kursie przygotowawczym – zdobądź certyfikat TELC!

POSIADASZ CERTYFIKAT TELC?
MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK DO WYNAGRODZENIA!

Jesteś studentem?

Zdobądź certyfikat a zostaniesz zwolniony z „lektoratów”!

Robisz doktorat?

Zapraszamy na kurs w Indywidualnym Trybie Nauki! Przygotujesz się sam – sam decydujesz kiedy przystępujesz do egzaminu.

Jesteś uczniem liceum?

Chcesz spędzić rok w szkole średniej w USA? Potwierdź swoje umiejętności językowe certyfikatem TELC B2

Jesteś Nauczycielem przedszkola lub klas 1-3?

Zdobądź certyfikat telc B2, który razem ze studiami podyplomowymi (które możesz połączyć z kursem przygotowującym do telc B2) daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3

Jesteś maturzystą, zamierzasz studiować poza Polską?

Potwierdź swoje umiejętności językowe certyfikatem TELC B2 lub C1 lub C2

Jesteś spoza Polski i chcesz starać się o rezydencję w naszym kraju?

Zdobądź certyfikat z języka polskiego telc B1/B2 potwierdzający Twoją znajomość języka polskiego

Egzamin?

Egzaminy organizujemy co 8 tygodni lub na indywidualne zamówienie Kandydata

Korzyści, jakie płyną z uzyskania certyfikatu TELC: 

Egzamin TELC jest oceniany zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – Common European Framework of Reference (CEFR),

W Polsce egzaminy są uznawane przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spełniają one wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Stanowią one podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (poziom B2).

Egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe w wielu uczelniach państwowych i niepaństwowych.

Egzamin TELC jest dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (poziom B2),

Egzaminy obejmują tematykę z dziedzin życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.

Egzamin TELC dostosowany jest do potrzeb zawodowych i osobistych oczekiwań mieszkańców współczesnej Europy.

Egzamin TELC TO NAJLEPSZA INWESTYCJA JĘZYKOWA
JAKĄ MOŻESZ SOBIE ZAFUNDOWAĆ!

Dla celów zawodowych oraz dla własnej satysfakcji,
kiedy wyjeżdżając poza Polskę posiadasz swobodę komunikacji w języku obcym

Ponad 50 osób rocznie potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie B1/B

Zapraszamy obcokrajowców do potwierdzenia znajomości języka polskiego jako obcego

Informacje

Spotkania rozpoczynamy od 19.10.2024r. kończymy 24.05.2025r.

Łącznie spotkań jest 25 w roku akademickim 2024/2025.

Przewidywany egzamin TELC:  14.06.2025r.

Oczekiwany czas otrzymania certyfikatów:  11.08.2025r.

Metoda BLS (Blended Learning System), to podejście do nauczania języka obcego, które łączy  tradycyjne metody nauczania – na przykład w sali lekcyjnej/zajęciowej – z nowoczesnymi technologiami, takimi jak:

–  e-learning,
– blended learning,
– webquest,
– cykl Kolba
– aplikacje/multimedia/technologie.

 

BLS jest podejściem do nauki języków obcych, które można dostosować do potrzeb oraz indywidualnych preferencji osób uczących się języka. Można „mieszać” nauczanie w formie stacjonarnej z zajęciami online. Można umożliwić odbiorcom korzystanie z różnorodnych zasobów Internetu: aplikacji oraz narzędzi cyfrowych/edukacyjnych, dzięki czemu umożliwiamy uczącemu się – bez względu na wiek – przyswajać wiedzę w swoim własnym tempie, rytmie –  zarówno indywidualnie jak i w zespołach/ grupach.


Co najwazniejsze, BLS skupia się na komunikacji, na procesach poznawczych, na umiejętności mówienia, reagowania ma zaistniałą sytuację bez zastanawiania się czy komunikat aby na pewno będzie idealny w strukturze gramtycznej.  BLS umożliwia dostosowanie procesu nauki do indywidualnych potrzeb i celów odbiorców, można stosować kilka strategii nauczania jednocześnie poprzez:

– projekty grupowe,
– zadania indywidualne,
– prace zespołowe,
– ćwiczenia interaktywne,
– aplikacje mobilne,
– gry edukacyjne,
– filmy video,
– e-booki,
– e-flash cards,
– platformy e-learningowe
– multimedia.

Metoda BLS promuje komunikację między odbiorcami kursu oraz Trenerem/Nauczycielem/Lektorem.
Umiejętności językowe przyswaja się poprzez interakcje  w grupie, udział w dyskusjach, rozmowach ale też podczas wspólnie wykonywanych projektach. Dzięki zastosowaniu BLS można uczyć się z każdego miejsca na świecie, w każdym momencie. Bezsprzecznie, BLS wspiera rozwój samodzielności, kreatywności  oraz odpowiedzialności za własną edukację.

  1. Certyfikat językowy telc jest dokumentem wydawanym przez telc GmbH w Niemczech potwierdzającym umiejętności posługiwania się danym językiem obcym w określonym obszarze tematycznym np. ogólny, język biznesowy, język techniczny. Europejskie egzaminy językowe telc opracowane zostały w odniesieniu do standardu przyjętego przez Radę Europy. Certyfikaty telc są powszechnie uznawane i honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Certyfikaty telc wzbogacają wykształcenie, są potwierdzeniem zdobytych umiejętności językowych oraz zwiększają możliwość zdobycia atrakcyjnej pracy i awansu zawodowego. 
  2. Certyfikat telc jest egzaminem odpłatnym. Opłaty za egzamin reguluje odrębne pismo okólne. 
  3. Certyfikat telc jest wydawany na podstawie zdanego egzaminu przeprowadzanego w trybie grupowym lub indywidualnym na poziomach ustalonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego według wystandaryzowanych zasad przyjętych przez telc. Wszystkie informacje dotyczące egzaminu certyfikatowego i certyfikatu telc są udostępnione na stronie Centrum. 
  4. Certyfikat telc zawiera dane osobowe: imię, nazwisko, datę , miejsce i kraj urodzenia, a także poziom znajomości języka obcego oraz ocenę ogólną i cząstkowe wyniki procentowe, uzyskane z poszczególnych części egzaminu. 
  5. W przypadku zagubienia certyfikatu telc lub zmiany danych osobowych osoba zainteresowana może zwrócić się z wnioskiem o wydanie duplikatu certyfikatu. Za wydanie duplikatu certyfikatu pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.  
  6. Dokument jest sporządzony w języku zdawanego egzaminu. 

 

TELC The European Language Certificates – jest systemem egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy: Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. 

TELC  został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH – późniejsze telc GmbH) będącą członkiem ALTE — Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej i wraz z innymi prestiżowymi organizacjami takimi jak np. Goethe Institut, University of Cambridge ESOL Examinations czy Alliance Française, ustanawiają standardy charakteryzujące najlepsze egzaminy językowe w Europie. 

Certyfikat telc można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność komunikacji. 

To, co wyróżnia egzaminy telc od innych egzaminów to ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka angielskiego na poziomie B2 (średniozaawansowanym wyższym) jest takim samym egzaminem jak egzamin B2 z języka francuskiego, czy niemieckiego na tym samym poziomie. Porównywalność osiągnięta jest dzięki temu, że certyfikaty językowe w systemie telc są identyczne dla wszystkich języków oferowanych w systemie języków, a także zasady egzaminowania są wspólne dla wszystkich krajów uczestniczących w tym programie. Sprawia to, że ocena na certyfikacie jest również porównywalna. Drugą istotną cechą certyfikatów telc jest ich specyficzne ukierunkowanie polegające na wyrobieniu kompetencji komunikacyjnych niezbędnych w kontaktach zarówno prywatnych i zawodowych. Egzaminy telc dają możliwość sprawdzenia swojej znajomości nie tylko języka ogólnego, ale również m. in akademickiego, biznesowego, technicznego. 

 

Egzaminy  telc: 

Egzaminy telc języka ogólnego są dostępne na wszystkich poziomach zaawansowania zgodnych z CEFR (czyli od A1 do C2). Ponadto oferowane są egzaminy o profilu specjalistycznym np. język akademicki, techniczny, biznesu , itp. 

Kandydaci mogą również zdawać tzw egzaminy dualne, utworzone na dwóch poziomach: A2-B1, B1, B1-B2, B2 i B2-C1. 

Oferowane są również egzaminy języka biznesu na poziomach A2-B1, B1, B1-B2, B2 i B2-C1, które zostały opracowane dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swoich kompetencji językowych w zakresie różnorodnych współczesnych sytuacji biznesowych. Na poziomie B1 kandydaci mogą zdawać także test o profilu hotelarsko-restauracyjnym, przeznaczony dla osób chcących potwierdzić swoje kompetencje językowe w tego rodzaju otoczeniu. Ponadto dostępne są egzaminy o profilu akademickim (B2-C1) oraz  techniczny (B2). 

Egzamin telc składa się z dwóch części pisemnej oraz ustnej. 

Część pisemna sprawdza umiejętność 

  • czytania ze zrozumieniem 
  • słuchania ze zrozumieniem, 
  • poprawnego używania struktur gramatyczno-leksykalnych 
  • pisania tekstu użytkowego 

Część ustna składa się z trzech zadań, które dwaj kandydaci muszą wspólnie rozwiązać w formie prowadzanej między sobą rozmowy. 

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Teksty użytkowe oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów. 

Część ustna jest oceniana przez licencjonowanych egzaminatorów w instytucjach przeprowadzających egzamin. Egzaminatorami telc są dyplomowani nauczyciele języka obcego, którzy uzyskali kwalifikacje Egzaminatora telc po przejściu dwu-stopniowego szkolenia organizowanego w Polsce przez Partnera telc i zdaniu egzaminu końcowego. 

Wyniki egzaminu są dostępne po około 5-6 tygodniach. 

Po zdaniu egzaminu telc kandydaci otrzymują Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty telc są znane i honorowane na terenie całej Unii Europejskiej. 

Możliwe jest częściowe zdawanie egzaminów (tzn. części pisemnej lub ustnej) w celu poprawienia wyniku na poziomach B1, B2, C1 i C2. Opłata za częściowe zdawanie egzaminu jest taka sama jak opłata za egzamin składający się z 2 części. 

Certyfikaty TELC  są ważne bezterminowo. 

Skip to content